Parkovanie

150 miest k pohodliu vašich nákupov

Cenník Parkovania

Prvé 2 hodiny
zadarmo

Každá ďalšia hodina
1,50- €

Opakovaný vjazd do 60 min./á hod.
1,50- €

Poplatok za nesprávne parkovanie
30,- €

Nočné otvorenie garáže
5,- €

Strata parkovacieho lístka
15,- €

Dohľadanie času kam. systémom
5,- €

Poškodenie park. rampy, terminálu
200,- €

Pri kúpe vstupenky na predstavenie v Kine Star si po predložení Vášho parkovacieho lístku môžete predĺžiť bezplatné parkovanie o ďalšie 2 hodiny!

Prevádzková doba podzemného parkoviska pre verejnosť

Otváracia doba parkoviska

Po – Ne: 7:00 – 21:00
príjazd i odjazd vozidiel

Vjazd na parkovisko

 od 21.00 ZAKÁZANÝ
výnimku tvoria nájomcovia kancelárií a návštevníci kina

Nový bez lístkový parkovací systém

Ako funguje?

 • EČV vchádzajúceho vozidla je nasnímané rýchlou LPR kamerou a zaznamenané v systéme
 • Ak nie je EČV čitateľné (napr. zasnežené, špinavé) alebo rozpoznanie z nejakého dôvodu nebude možné, vjazdový stojan vytlačí návštevníkovi parkovací lístok
 • Pre informovanie vodiča vjazdový stojan používa automatické hlasové správy
 • Odchádzajúce vozidlo je nasnímané LPR kamerou a vypustené z parkoviska
 • Ak vozidlo nemá uhradené parkovné, návštevník môže použiť bankomatovú kartu pre platbu na POS terminále výjazdového stojanu
 • Ak návštevník nemá bankomatovú kartu môže zaplatiť hotovosťou v parkomatoch, ktoré sa nachádzajú pri vstupoch z garáže do obchodného centra

Prevádzkový poriadok parkoviska

 1. Na parkovisku a všetkých komunikáciách OC GLC platia ustanovenia zákona č 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.
 2. Užívatelia sú povinní rešpektovať tento prevádzkový poriadok a riadiť sa pokynmi správy centra, strážnej služby a obsluhy parkoviska. Títo sú oprávnení usmerňovať dopravu.
 3. Maximálna povolená rýchlosť je 10 km/hod.
 4. Pri pohybe v podzemnom parkovisku majte rozsvietené svetlá.
 5. Zákaz ponechať bežiaci motor na stojacom aute.
 6. Zákaz nechávať v zaparkovanom zamknutom aute deti a živé zvieratá.
 7. Zákaz nechávať v zaparkovaných vozidlách cenné veci na viditeľnom mieste.
 8. Špeciálne vozidlá (odťahové, reklamné atď.), môžu na parkovisko vojsť len s písomným súhlasom správy centra, strážnej služby alebo obsluhy parkoviska.
 9. Zákaz parkovania v podzemnej garáži v dobe od 21:00 do 07:00 (výnimky upravuje prevádzkový manuál centra) a počas dní, kedy je OC GLC zatvorené. Vozidlo parkujúce v areáli OC GLC nepretržite viac ako 24 hodín bude na pokyn strážnej služby odtiahnuté na určené miesto a za použitie tohto miesta bude účtovaný poplatok podľa platného cenníka za každú začatú hodinu.
 10. V celom priestore podzemného parkoviska je prísny zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa.
 11. Používanie zvukových znamení je zakázané.
 12. Vstup vozidla na plynový pohon do podzemnej garáže je zakázaný. Ak správca centra zistí prítomnosť vozidla na plynový pohon v priestoroch podzemnej garáže, je oprávnená ho na náklady a riziko majiteľa (prevádzkovateľa) vozidla bezodkladne odtiahnuť na určené miesto. V priestoroch parkoviska je zakázané umývať vozidlá alebo ich opravovať s výnimkou odstránenia poruchy za účelom uvedenia vozidla do prevádzky.
 1. Za chybné parkovanie je správa centra, strážna služba alebo obsluha parkoviska oprávnená udeliť poplatok v zmysle cenníka. Za chybné parkovanie sa považuje: (i krátkodobé) odstavenie vozidla nad vodorovným značením, parkovanie v rozpore so zvislým dopravným značením, parkovanie na chodníkoch pre peších, vo vjazdoch, výjazdoch, miestach označených (aj prenosným značením) alebo na vyhradených plochách (napr. pre vozidlá záchranných zložiek, nájomcov, zdravotne postihnutých,…).
 2. Všetci vodiči parkujúci na parkovisku OC GLC sú povinní zabezpečiť vozidlo proti samovoľnému uvedeniu do pohybu.
 3. Správca OC GLC nezodpovedá za poškodenie alebo odcudzenie vozidiel zaparkovaných na parkovisku. Za vozidlá umiestnené na parkovisku OC GLC nenesie OC GLC žiadnu zodpovednosť.
 4. V priestoroch parkoviska je zakázané riadenie vozidiel osobami bez vodičského oprávnenia, výuka jazdy. Návštevníci parkoviska sú povinní dodržiavať dopravné značenie a prípadne sa riadiť pokynmi bezpečnostnej služby.
 5. V prípade poškodenia parkovacej rampy si bude OC GLC požadovať finančnú náhradu vo výške spôsobenej škody a poplatok v zmysle cenníka.
 6. Pre priestory parkoviska zároveň platí Návštevný poriadok centra.
 7. Prítomnosť zásobovacích vozidiel je v parkovacom priestore umožnená na dobu nevyhnutnú, avšak najdlhšie na 20min.
 8. Návštevníci sú povinní dodržovať prevádzkovú dobu parkoviska. Mimo túto dobu nie je možný vjazd ani výjazd z parkoviska (výnimky upravuje prevádzkový manuál). Pri nerešpektovaní tohto ustanovenia umožní obsluha parkoviska mimoriadny výjazd za poplatok v zmysle cenníka.
 9. Pri strate parkovacej karty je užívateľ povinný uhradiť poplatok podľa platného cenníka. V prípade, že bude možné dohľadať užívateľa a potvrdiť dobu jeho pobytu na parkovisku pomocou kamerového systému, zaplatí užívateľ riadny poplatok za parkovanie plus poplatok za dohľadanie podľa platného cenníka.
Share This