Návštevný poriadok

obchodného centra Galéria Lučenec

 1. Je zakázané poškodzovať alebo ničiť majetok OC GLC, manipulovať s  akýmkoľvek technickým a technologickým vybavením OC GLC a  vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť majetku a osôb, ktoré sa v ňom nachádzajú, vrátane písania nápisov, grafitti.
 2. Je zakázané chovať sa nespoločensky, výtržnícky alebo iným spôsobom neakceptovateľne, či už formou slovného alebo fyzického prejavu.
 3. Je zakázané nosiť strelné a iné zbrane v objekte OC GLC.
 4. Je zakázané konzumovať alkohol s výnimkou priestorov na to určených.
 5. V priestoroch OC GLC platí zákaz fajčenia aj elektronických cigariet.
 6. Je zakázané držať a užívať narkotiká a iné omamné látky.
 7. Je zakázané ležať alebo spať na lavičkách alebo v  priestoroch objektu.
 8. V priestoroch objektu je zakázané žobranie.
 9. Je zakázaný vstup psov (s výnimkou sprevádzajúcich nevidomých) a ostatných zvierat, vstup so zmrzlinou (zakúpenou mimo priestorov objektu) alebo s iným druhom pokrmu, ktorý by mohol znečistiť objekt.
 10. Je zakázané vnášať do OC GLC predmety ohrozujúce verejnú bezpečnosť, život a zdravie návštevníkov a zamestnancov OC GLC a vstupovať do OC GLC s predmetmi rušiacimi verejnú morálku.
 11. Je zakázané používať fyzickú silu, násilie, neslušné gestá alebo výrazy, prejavy hanobiace rasu, náboženstvo alebo skupinu osôb, v dôsledku ktorých môže dôjsť k výtržnostiam a k ohrozeniu alebo obmedzeniu ostatných osôb.
 12. Je zakázané nosenie a odkladanie odpadkov mimo vyhradené odpadkové koše.
 13. Je zakázané vyťahovať predmety z nádob a košov na odpadky.
 14. Je zakázaná jazda na kolieskových korčuliach a skateboardoch. V priestore nákupnej pasáže je taktiež zakázaná jazda na bicykli a iných dopravných prostriedkoch. Je zakázaná jazda osôb na nákupných a paletových vozíkoch.
 15. Je zakázané používať hlasné prejavy, kričať, púšťať audio prístroje, rušiť alebo inak obťažovať ostatné osoby v objekte svojim prejavom, oblečením, hlukom, zápachom atď.
 16. Je zakázané vykonávať bez súhlasu správcu akékoľvek obchodné aktivity, distribuovať letáky, ponúkať vzorky, vykonávať ankety a prieskumy, prevádzkovať hudobnú produkciu, umiestňovať reklamné tabule alebo stojany, plagáty či stojany akéhokoľvek druhu.
 1. Pri zneužití alebo poškodení protipožiarneho zariadenia, zariadení elektronického zabezpečenia, núdzových únikových východov alebo iného zariadenia a vybavenia bude od pôvodcu vymáhaná finančná náhrada za uvedenie zariadenia do pôvodného stavu ako i náhrada ostatných škôd spôsobených touto udalosťou.
 2. V priestoroch objektu je zakázaná politická agitácia, petičné akcie, prieskumy verejnej mienky, demonštrácie, propagácie akýchkoľvek hnutí, reklamné akcie, propagácie výrobkov, distribúcia letákov, predaj akéhokoľvek tovaru alebo služieb. Výnimku  môže udeliť správca a zároveň je oprávnený stanoviť obmedzujúce opatrenia.
 3. V priestoroch jedálenského kúta je zakázaná konzumácia iných potravín ako tých, ktoré boli zakúpené v obchodných jednotkách OC GLC.
 4. Je zakázané predávať losy, charitatívne lotérie a zbierky bez schválenia správou centra.
 5. V objekte je zakázané fotografovanie a filmovanie bez súhlasu správcu.
 6. Je zakázané brániť v priechode a vo výhľade návštevníkom, zhromažďovať sa za účelom rušenia verejného poriadku a kľudu, či inej trestnej a protizákonnej činnosti.
 7. Návštevník a nájomca je povinný dodržiavať požiarne nariadenia centra OC GLC, udržiavať priechodnosť núdzových východov ako na pasáží, tak v nájomnej jednotke.
 8. Je zakázané sedieť mimo miest na to určených (na kvetináčoch, schodištiach, rohoch zábradlia, košoch atď.).
 9. Je zakázané poškodzovať a inak zasahovať do zatrávnených plôch, stromov, kvetín v celom objekte OC GLC.
 10. Návštevník a nájomca je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok parkoviska.
 11. Je zakázané používanie zábavnej pyrotechniky.
 12. Vonkajšie a vnútorné priestory sú monitorované 24 hodín denne kamerovým systémom so záznamom.
 13. Pohyb detí mladších ako 10 rokov nie je bez prítomnosti zodpovednej osoby povolený.
 14. Ak bude osoba pristihnutá pri krádeži alebo inom trestnom čine, bude zadržaná na základe §85 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z.z. Slovenskej republiky.
 15. Správa centra si vyhradzuje právo zakázať prístup do objektu OC GLC komukoľvek, kto akokoľvek poruší uvedené pravidla v návštevnom poriadku.

V Lučenci, 26.11.2015

Prajeme Vám príjemný pobyt v obchodnom centre Galéria Lučenec

Share This