Štatút narodeninovej súťaže

Štatút narodeninovej súťaže o darčekový poukaz

Štatút súťaže o darčekový poukaz (ďalej len „pravidlá”) sú jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá Súťaže o balíček produktov od Biotech USA a darčekovú poukážku Galéria Lučenec (ďalej „súťaž”) tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže. V skrátených verziách môžu byť tieto pravidlá uvedené aj na informačných materiáloch (napr. letákoch, plagátoch). Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani realizovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.

Narodeninová súťaž o darčekový poukaz Galéria Lučenec (ďalej len ,,Súťaž“)”

 1. Organizátor súťaže a zmluvní partneri

Organizátorom Súťaže je spoločnosť Galéria LC s.r.o., Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec, IČO: 46 866 612, DIČ: 2023666502, IČ DPH: SK2023666502 (ďalej len „Usporiadateľ“).

 1. Čas konania Súťaže

Súťaž sa koná v dňoch 10.11.2020 až 15.11.2020. Deň 10.11.2020 je dňom, kedy sa možno prvýkrát zapojiť do Súťaže a deň 15.11.2020 je dňom, kedy sa možno poslednýkrát zapojiť do Súťaže.

 1. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba, ktorá v čase konania Súťaže dovŕšila aspoň 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži stanovené týchto Pravidlách, pričom zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov (ďalej len „Účastník Súťaže”).

 1. Účel súťaže

Účelom súťaže je výlučne reklama. Súťaž je propagačnou súťažou v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov. Súťaž nie je hazardnou hrou ani lotériou.

 1. Zaradenie do Súťaže

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže, ktorý počas doby trvania Súťaže splní nasledovné podmienky:
– v čase konania Súťaže pridá pod súťažný príspevok komentár, v ktorom odpovie na príslušnú súťažnú otázku: ,,Koľké narodeniny oslavuje obchodné centrum Galéria Lučenec?“; a zároveň v čase konania Súťaže dá ,,lajk“ pod súťažnú fotku.

Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru. Do Súťaže sa počas jej trvania môže Účastník zapojiť len raz. Usporiadateľ náhodne vyžrebuje (1) výhercu.

Účasť v Súťaži v prípade výhry zahŕňa zverejnenie názvu konta výhercu na fanpage Usporiadateľa.

 1. Žrebovanie

Usporiadateľ po skončení Súťaže náhodne vyžrebuje dňa 16.11. 2020 zo všetkých Účastníkov, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže 1 výhercu.

 1. Výhra

Usporiadateľ odovzdá výhercovi nasledovnú výhru:

– 1 x darčekovú poukážku Galéria Lučenec v hodnote 50 €

Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Usporiadateľ odovzdá jeden (1) kus vyššie špecifikovanej výhry.

 1. Oznámenie výhry.

Výherca bude vyhlásený 16.11.2020 po 10:00 hod prostredníctvom fanpage Usporiadateľa. Následne bude výherca vyzvaný ku kontaktovaniu prostredníctvom súkromnej správy. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 25.11.2020, bude vyžrebovaný nový Výherca.

Výhra bude odovzdaná výhercovi Súťaže na Správe centra Galéria Lučenec, na adrese Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec. V prípade, že si Výherca výhru nepreberie, jeho právo na výhru zaniká.

 1. Osobné údaje

Účastník Súťaže berie na vedomie a svojim dobrovoľným zapojením sa do Súťaže vyhlasuje svoj súhlas s tým, že Usporiadateľ je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 26. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) oprávnený spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov (názov konta na sociálnej sieti Instagram, ak má znaky a dá sa považovať za osobný údaj) nevyhnutných výlučne na účely vyhodnotenia Súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže a vyhodnocovania nároku na získanie Výhry v rámci Súťaže, a to na dobu dvoch (2) mesiacov odo dňa ukončenia Súťaže.

 1. Dane

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,00 Eur uhradiť daň z príjmov.

 1. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj podmienok účasti v Súťaži, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druh výhry, ktorá budú predmetom žrebovania. Zmenu Pravidiel a podmienok Súťaže, Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na fanpage Usporiadateľa. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty v peňažnej forme alebo na akúkoľvek inú kompenzáciu.

Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webe Usporiadateľa www.galerialc.sk . Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v Súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so Súťažou spojenou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak tento nebude spĺňať podmienky Súťaže a/alebo obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Instagram vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Instagram účet.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas s týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť sociálnej siete Instagram, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Lučenci, dňa 10.11.2020

Share This