Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE „LETNÉ NÁKUPY VYHRÁVAJÚ“
ÚVOD
Tieto pravidlá (ďalej ako „Pravidlá“) upravujú podmienky a priebeh spotrebiteľskej súťaže s názvom „Letné nákupy vyhrávajú“ (ďalej ako „Súťaž“), ktorej organizátorom je spoločnosť Galéria LC, s.r.o., so sídlom Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 46 866 612, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 23198/S (ďalej ako „Galéria LC“).
Súťaž prebieha od 1. júla 2018 do 31. augusta 2018 (do 23:59 hod.) v priestoroch obchodného centra Galéria Lučenec nachádzajúceho sa na Námestí republiky 5994/32 v Lučenci (ďalej ako „OC Galéria“).
Súťaž organizačne zabezpečuje spoločnosť ARKON, a. s., so sídlom Strážska cesta 12, 960 01 Zvolen, IČO: 45 434 395, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 983/S (ďalej ako „Správa OC“). Správa OC sa nachádza na prvom poschodí OC Galéria a je dostupná v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.

CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽE
Súťaž pozostáva z dvoch súčastí – súťaže o okamžité výhry (ďalej ako „Súťaž o okamžité výhry“) a súťaže o hlavné ceny (ďalej ako „Súťaž o hlavné ceny“). Podstatou Súťaže je výmena výherného stieracieho žrebu (získaného na základe nákupu uskutočneného v OC Galéria) za jednu z vecných cien – okamžitých výhier a/alebo možnosť účasti na žrebovaní o hlavné ceny.

PODMIENKY
Podmienkami účasti v Súťaži o okamžité výhry sú:
1. Uskutočnenie nákupu nad EUR 10,- vrátane DPH v ľubovoľnej prevádzke OC Galéria a prevzatie stieracieho žrebu v tejto prevádzke (pre vylúčenie pochybností platí, že hodnota nákupu/cena služby na jednom pokladničnom bloku musí presiahnuť EUR 10,- vrátane DPH)
2. Po zotretí stieracej plochy musí stierací žreb obsahovať informáciu o výhre (ďalej ako „Výherný žreb“). V prípade, ak stierací žreb neobsahuje informáciu o výhre, je žreb nevýherný
3. Odovzdanie časti Výherného žrebu s označením výhry na Správe OC (v prípade, ak je výhrou na Výhernom žrebe vecná cena) alebo v príslušnej prevádzke, nachádzajúcej sa v OC Galéria (v prípade, ak je výhrou na Výhernom žrebe zľava na nákup/službu v určitej prevádzke)
Odovzdaním časti Výherného žrebu sa súťažiaci stáva účastníkom Súťaže o okamžité výhry. Účasťou v Súťaži (alebo jej časti) súťažiaci súhlasí s Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Podmienkami účasti v Súťaži o hlavné ceny sú:
1. Vyplnenie zadnej strany časti stieracieho žrebu (v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a podpis)1.
2. Vhodenie časti vyplneného stieracieho žrebu do žrebovacej urny, ktorá sa bude počas celého trvania Súťaže nachádzať v OC Galéria.
Vhodením časti vyplneného stieracieho žrebu do žrebovacej urny sa súťažiaci stáva účastníkom Súťaže o hlavné ceny. Účasťou v Súťaži (alebo jej časti) súťažiaci súhlasí s Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
1 Pre vylúčenie pochybností platí, že stierací žreb môže byť na účely účasti v Súťaži o hlavné ceny výherný, aj nevýherný.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Galéria LC, zamestnanci Správy OC, zamestnanci prevádzok vydávajúcich pokladničné bloky pre Súťaž, ani ich blízke osoby v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

ODMENY V SÚŤAŽI O OKAMŽITÉ VÝHRY
Výherný žreb obsahuje po zotretí stieracej časti informáciu o výhre. Súťažiaci je oprávnený uplatniť si výhru vyplývajúcu z Výherného žrebu v príslušnej prevádzke OC Galéria (v prípade zľavy) alebo na Správe OC (v prípade vecnej ceny). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že výhru z Výherného žrebu nie je možné uplatniť si v iných prevádzkach, než v prevádzkach OC Galéria.
V Súťaži o okamžité výhry je možné vyhrať nasledovné ceny, resp. zľavy:
VINTAGE BISTRO RESTAURANT – zľava 10%
VINTAGE BISTRO EXPRESS – zľava 10%
KLENOTY AURUM – letná taška CO88
BIOTECH USA – zľava 20% na na nezľavenený tovar Biotech USA
BIOTECH USA – športová fľaša
DESIGUAL | S.OLIVER | CECIL – zľava 20% na nezľavnený tovar
AQUATERMAL STREHOVÁ – 1 vstup na kúpalisko
EXISPORT – zľava 5 € pri nákupe nad 20 €, akcia platí na aktuálne, akciové a výpredajové ceny a nedá sa kombinovať s inými akciami a kupónmi
MARTINUS – darčeková poukážka v hodnote 5 €
CCC – darčekový balík
CCC – plátená nákupná taška
ADAM – zľava 10 % na nezľavnený tovar
BEREVI – zľava 10 % na nezľavnený tovar
DEVERGO – zľava 10 % na nezľavnený tovar
FAXCOPY – zľava 30% na fotoobraz na plátne 60×40 cm
GATE – darčeková poukážka v hodnote 5 €
MAYO CHIX – zľava 10% na nezľavnený tovar
ORSAY – kabelka
SILVERIA – zľava 10% na nezľavnený tovar
ŠPERK HOLÍČ – vecné ceny – pánsky náramok, náušnice, dámsky náramok
TESCOMA – zľava 20 % na nezľavnený tovar
DUKI DASO – zľava 10% na nezľavnený tovar
YVES ROCHER – krém na ruky
GALÉRIA LUČENEC – obal na IPad
GALÉRIA LUČENEC – vak
GALÉRIA LUČENEC – balík darčekových predmetov
Počet odmien je obmedzený. V prípade vyčerpania zásob odmien si organizátor Súťaže vyhradzuje právo neodovzdať súťažiacemu odmenu napriek tomu, že súťažiaci splnil podmienky na jej odovzdanie. Vo vyššie uvedených prípadoch nie je súťažiaci oprávnený žiadať náhradu ani inú odmenu za Výherný žreb, a to ani v prípade, že splnil podmienky Súťaže. Informácie o stave zásob odmien poskytne Správa OC na žiadosť súťažiaceho. Vyčerpanie zásob odmien nie je prekážkou zaradenia časti Výherného žrebu do Súťaže o hlavné ceny.

ŽREBOVANIE O VÝHRY V SÚŤAŽI O HLAVNÉ CENY
Po vhodení riadne vyplnenej časti stieracieho žrebu do žrebovacej urny bude stierací žreb, ktorý spĺňa podmienky Súťaže automaticky zaradený do žrebovania o hlavné ceny, ktoré sa uskutoční dňa 3. septembra 2018. Do žrebovania budú zaradené všetky stieracie žreby (resp. ich príslušná časť), ktoré spĺňajú podmienky Súťaže a boli do žrebovacej urny vhodené najneskôr do 31. augusta 2018.
Žrebovať sa budú nasledovné výhry:
Kia Stonic na víkend s plnou nádržou
Wellness pobyt na 2 noci s polpenziou v hoteli Aquatermal – Dolná Strehová
Darčeková poukážka na lietanie vo veternom tuneli od Hurricane Factory
Mobilný telefón Huawei Mate 10 Pro
Hodinky Juicy Couture v hodnote 159 € od Klenoty Aurum
Darčekové poukážky na nákup v hodnote 130 € od Pepco
Set kabeliek v hodnote 100 € od Duki Daso
Kabelka Desigual v hodnote 100 € od Desigual s.Oliver Cecil
Balíček produktov Livsane v hodnote 100 € od Benu Lekáreň
Balíček produktov v hodnote 100 € od Planeo Elektro
Darčeková poukážka v hodnote 2 x 50 € od OK móda a OK Men

Žrebovanie uskutoční porota zložená zo zástupcov Správy OC.
Výhercovia budú o výhrach upovedomení e-mailom, a to najneskôr do jedného týždňa odo dňa vykonania žrebovania. Výzva na prevzatie výhry podľa predchádzajúcej vety sa považuje za doručenú momentom odoslania e-mailu organizátorom súťaže, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa e-mail dostal vyžrebovanému súťažiacemu do dispozície a/alebo či si ho prečítal.
Každý súťažiaci môže v žrebovaní vyhrať iba jednu výhru. V prípade opätovného vyžrebovania toho istého súťažiaceho sa bude žrebovať nový výherca; pre určenie identity výhercu je rozhodujúce meno a e-mailová adresa súťažiaceho uvedené na stieracom žrebe.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Správa OC je oprávnená žiadať, aby súťažiaci, ktorí v čase uplatnenia odmeny alebo získania informácie o výhre v žrebovaní nedosiahli vek 18 rokov, boli pri preberaní odmeny alebo výhry v žrebovaní zastúpení svojimi zákonnými zástupcami, inak nebude povinná odovzdať odmenu a/alebo výhru súťažiacemu.
Vecné odmeny a výhry nevyzdvihnuté na Správe OC najneskôr do 30. septembra 2018 (do 16.00 hod.) prepadajú a súťažiaci strácajú právo na ich odovzdanie.
Okamžité výhry – zľavy je možné uplatniť najneskôr do 15. septembra 2018 do 21:00 hod.
Galéria LC si vyhradzuje právo zo Súťaže vylúčiť tých súťažiacich, ktorí porušili Pravidlá Súťaže.
Do Súťaže je možné sa zapojiť aj opakovane.
Galéria LC nie je zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, náhodné alebo následné škody, stratu zárobku, ušlý zisk v dôsledku účasti na Súťaži, resp. neúčasti a to ani v prípade, že Galérii LC bola oznámená možnosť vzniku takejto škody. Galéria LC najmä nie je zodpovedná za prípadné technické problémy, ktoré ovplyvnia finálny výsledok Súťaže alebo účasť na Súťaži. Galéria LC nezodpovedá tiež za nedoručené alebo stratené listové zásielky, resp. e-maily, ktoré boli určené pre účastníkov Súťaže, resp. nezodpovedá ani za nedoručenie, stratu poštových, resp. e-mailových zásielok adresovaných na adresu Galéria LC. Nakoľko slovenský právny systém nedovoľuje vylúčenie určitej zodpovednosti za škodu, vylúčenia zodpovednosti za škody uvedené v tomto odseku sa použijú v najširšej miere dovolenej zákonmi SR.
Galéria LC nezodpovedá za splnenie daňových ani iných právnych povinností výhercami.
Výhry nie je možné súdne vymáhať.
Súťažiaci zodpovedá za pravdivé a správne vyplnenie údajov na stieracom žrebe.

Podmienky spracúvania osobných údajov pre účely účasti v súťaži
Účasťou v súťaži, ako dotknutá osoba udeľujete svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu: info@galerialc.sk alebo písomne, zaslaním požiadavky na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Doplňujúce informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov podľa § 19 a §20 Zákona a čl.13 a 14 Nariadenia
Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)
Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.
Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Galéria LC, s.r.o., Námestie republiky 5994/32, Lučenec 984 01, IČO: 46 866 612, email: info@galerialc.sk
Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:
email: dpo2@proenergy.sk
1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
Účelom spracúvania osobných údajov je: zabezpečenie dotknutej osoby účasti v súťaži na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. V prípade samostatne udeleného súhlasu, môže prevádzkovateľ aj zverejňovať osobné údaje dotknutej osoby ako výhercu, v rozsahu a za podmienok udelených v súhlase.
Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.
2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: súťažiaci
Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, email a podpis
3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:
Iný oprávnený subjekt
všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmluvný partner (na základe zmluvy)
ARKON, a. s.. Strážska cesta 12 960 01 Zvolen, IČO: 45434395
§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– správa OC
So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.
4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby.
6. Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu – ukončenia súťaže.
7. Profilovanie
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
8. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na
neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@galerialc.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.
9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutá osoba zapojená do súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo na jednostranné zrušenie Súťaže, úpravu Pravidiel, ako aj podmienok Súťaže počas jej trvania.
V prípade pochybností o splnení podmienok alebo interpretácii Pravidiel rozhoduje Galéria LC.
Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v platnom znení. Situácie, ktoré neriešia tieto Pravidlá sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
V skrátených verziách môžu byť tieto Pravidlá uvedené aj na informačných materiáloch určených spotrebiteľom (letáky, plagáty), pričom pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercu je záväzné iba toto úplné znenie Pravidiel.
Pravidlá v ich aktuálnom znení sú v prípade záujmu k nahliadnutiu na Správe OC, resp. na stránke www.galerialc.sk.
V Lučenci, 27.6.2018

Share This