Nerez_KatkaKoscova_BA_KCDunaj_22102012_mlcuchova-19