PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

„LETO PLNÉ DARČEKOV“

ÚVOD

Tieto pravidlá (ďalej ako „Pravidlá“) upravujú podmienky a priebeh spotrebiteľskej súťaže s názvom „Leto plné darčekov“ (ďalej ako „Súťaž“), ktorej organizátorom je spoločnosť Galéria LC, s.r.o., so sídlom Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 46 866 612, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 23198/S (ďalej ako „Galéria LC“).

Súťaž prebieha od 1. júla 2017 do 31. augusta 2017 (do 23:59 hod.) v priestoroch obchodného centra Galéria Lučenec nachádzajúceho sa na Námestí republiky 5994/32 v Lučenci (ďalej ako „OC Galéria“).

Súťaž organizačne zabezpečuje spoločnosť ARKON, a. s., so sídlom Strážska cesta 12, 960 01 Zvolen, IČO: 45 434 395, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 983/S (ďalej ako „Správa OC“). Správa OC sa nachádza na prvom poschodí OC Galéria a je dostupná v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.

CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽE

Súťaž pozostáva z dvoch súčastí – súťaže o okamžité výhry (ďalej ako „Súťaž o okamžité výhry“) a súťaže o hlavné ceny (ďalej ako „Súťaž o hlavné ceny“). Podstatou Súťaže je výmena výherného stieracieho žrebu (získaného na základe nákupu uskutočneného v OC Galéria) za jednu z vecných cien – okamžitých výhier a/alebo možnosť účasti na žrebovaní o hlavné ceny.

PODMIENKY

Podmienkami účasti v Súťaži o okamžité výhry sú:

 1. Uskutočnenie nákupu nad EUR 10,- vrátane DPH v ľubovoľnej prevádzke OC Galéria a prevzatie stieracieho žrebu v tejto prevádzke (pre vylúčenie pochybností platí, že hodnota nákupu/cena služby na jednom pokladničnom bloku musí presiahnuť EUR 10,- vrátane DPH)
 2. Po zotretí stieracej plochy musí stierací žreb obsahovať informáciu o výhre (ďalej ako „Výherný žreb“). V prípade, ak stierací žreb neobsahuje informáciu o výhre, je žreb nevýherný
 3. Odovzdanie časti Výherného žrebu s označením výhry na Správe OC (v prípade, ak je výhrou na Výhernom žrebe vecná cena) alebo v príslušnej prevádzke, nachádzajúcej sa v OC Galéria (v prípade, ak je výhrou na Výhernom žrebe zľava na nákup/službu v určitej prevádzke)

Odovzdaním časti Výherného žrebu sa súťažiaci stáva účastníkom Súťaže o okamžité výhry. Účasťou v Súťaži (alebo jej časti) súťažiaci súhlasí s Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Podmienkami účasti v Súťaži o hlavné ceny sú:

 1. Vyplnenie zadnej strany časti stieracieho žrebu (v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, číslo pokladničného bloku, na základe ktorého bol stierací žreb osobne odovzdaný a súhlas so spracovaním osobných údajov)[1].
 2. Vhodenie časti vyplneného stieracieho žrebu do žrebovacej urny, ktorá sa bude počas celého trvania Súťaže nachádzať v OC Galéria.

Vhodením časti vyplneného stieracieho žrebu do žrebovacej urny sa súťažiaci stáva účastníkom Súťaže o hlavné ceny. Účasťou v Súťaži (alebo jej časti) súťažiaci súhlasí s Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Galéria LC, zamestnanci Správy OC, zamestnanci prevádzok vydávajúcich pokladničné bloky pre Súťaž, ani ich blízke osoby v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

ODMENY V SÚŤAŽI O OKAMŽITÉ VÝHRY

Výherný žreb obsahuje po zotretí stieracej časti informáciu o výhre. Súťažiaci je oprávnený uplatniť si výhru vyplývajúcu z Výherného žrebu v príslušnej prevádzke OC Galéria (v prípade zľavy) alebo na Správe OC (v prípade vecnej ceny). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že výhru z Výherného žrebu nie je možné uplatniť si v iných prevádzkach, než v prevádzkach OC Galéria.

V Súťaži o okamžité výhry je možné vyhrať nasledovné ceny, resp. zľavy:

VINTAGE BISTRO RESTAURANT – zľava 15% na večeru po 17:00
BENU LEKÁREŇ – zľava na vybrane produkty Bioderma
KLENOTY AURUM* – zľava 15%
KLENOTY AURUM* – zľava 30% na druhý lacnejší produkt
ANI-PET – zľava 5 € pri nákupe nad 25 €
BITOTECH USA – zľava 20% na 1 produkt
DESIGUAL | S.OLIVER | CECIL – zľava 20%
KINO STAR – 1+1 listok zdarma
LARA BAGS – zľava 10%
OK MEN – zľava 15%
OK MEN – zľava 30%
OK MÓDA – zľava 15%
OK MÓDA – zľava 30%
MOBILE ONLINE – zľava 50% na vybrané príslušenstvo
AQUATERMAL STREHOVÁ – 1 vstup na kupalisko
EXISPORT – zľava 10€ pri nákupe nad 50€
KLENOTY AURUM –  náušnice Swarovski
MARTINUS – poukážka 5 €
5D CINEMA MAXIM – darčekový poukaz
ANI-PET – balíček tyčiniek pre psa Alpha Spirit
CCC – plátená nákupná taška
EMI – kuchynská rukavica
FOKUS OPTIKA – slnečné okuliare
PLANEO ELEKTRO – digitálny fotorámik Sencor
PLANEO ELEKTRO – kanvica Sencor
PLANEO ELEKTRO – Akčná kamera Sencor
LION CAR – balíček Nissan Lifestyle
LION CAR – balíček Peugeot Sport
LION CAR – balíček  Multibrand Lion Car
ZÁMOCKÝ HOTEL GALICIA NUEVA– lístok na prehliadku zámku
GALÉRIA LUČENEC – nafukovacia lopta
GALÉRIA LUČENEC – reflexný pások
GALÉRIA LUČENEC – prívesok na kľúče
GALÉRIA LUČENEC – hrnček
GALÉRIA LUČENEC –  plátená nákupná taška
PRO GAMING SHOP, MP3.sk – Mini ventilátor do telefónu
ADAM SLOVAKIA – zľava 10% na oblek, platnosť do 31.10

*zľavy sa nekombinujú a neplatia na obrúčky, darčekové poukazy, reklamácie a náhradné diely. Dátum pre uplatnenie zľavy je do 31.8.2017 v predajni Klenoty Aurum, Galéria Lučenec.

Počet odmien je obmedzený. V prípade vyčerpania zásob odmien si organizátor Súťaže vyhradzuje právo neodovzdať súťažiacemu odmenu napriek tomu, že súťažiaci splnil podmienky na jej odovzdanie. Vo vyššie uvedených prípadoch nie je súťažiaci oprávnený žiadať náhradu ani inú odmenu za Výherný žreb, a to ani v prípade, že splnil podmienky Súťaže. Informácie o stave zásob odmien poskytne Správa OC na žiadosť súťažiaceho. Vyčerpanie zásob odmien nie je prekážkou zaradenia časti Výherného žrebu do Súťaže o hlavné ceny.

ŽREBOVANIE O VÝHRY V SÚŤAŽI O HLAVNÉ CENY

Po vhodení riadne vyplnenej časti stieracieho žrebu do žrebovacej urny bude stierací žreb, ktorý spĺňa podmienky Súťaže automaticky zaradený do žrebovania o hlavné ceny, ktoré sa uskutoční dňa 2. septembra 2017. Do žrebovania budú zaradené všetky stieracie žreby (resp. ich príslušná časť), ktoré spĺňajú podmienky Súťaže a boli do žrebovacej urny vhodené najneskôr do 31. augusta 2017.

Žrebovať sa budú nasledovné výhry:

 1. cena – BMW rada 5 na týždeň s plnou nádržou + balíček BMW lifestyle
 2. cena – Wellness pobyt na 2 noci v hoteli Aquatermal – Dolná Strehová
 3. cena – Mobilný telefón Samsung Galaxy J3
 4. cena – Balíček kozmetiky značky YVES ROCHER v hodnote 100 €
 5. cena – 100 € poukážka na nákup v predajni Designual s.Oliver Cecil
 6. cena – Luxusná sada saténových obliečok Riella Lila od EMI Slovakia
 7. cena – Smoothie mixér Calter

Žrebovanie uskutoční porota zložená zo zástupcov Správy OC.

Výhercovia budú o výhrach upovedomení e-mailom, a to najneskôr do jedného týždňa odo dňa vykonania žrebovania. Výzva na prevzatie výhry podľa predchádzajúcej vety sa považuje za doručenú momentom odoslania e-mailu organizátorom súťaže, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa e-mail dostal vyžrebovanému súťažiacemu do dispozície a/alebo či si ho prečítal.

Každý súťažiaci môže v žrebovaní vyhrať iba jednu výhru. V prípade opätovného vyžrebovania toho istého súťažiaceho sa bude žrebovať nový výherca; pre určenie identity výhercu je rozhodujúce meno a e-mailová adresa súťažiaceho uvedené na stieracom žrebe.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Správa OC je oprávnená žiadať, aby súťažiaci, ktorí v čase uplatnenia odmeny alebo získania informácie o výhre v žrebovaní nedosiahli vek 18 rokov, boli pri preberaní odmeny alebo výhry v žrebovaní zastúpení svojimi zákonnými zástupcami, inak nebude povinná odovzdať odmenu a/alebo výhru súťažiacemu.

Odmeny a výhry nevyzdvihnuté na Správe OC najneskôr do 30. septembra 2017 (do 16.00 hod.) prepadajú a súťažiaci strácajú právo na ich odovzdanie.

Galéria LC si vyhradzuje právo zo Súťaže vylúčiť tých súťažiacich, ktorí porušili Pravidlá Súťaže.

Do Súťaže je možné sa zapojiť aj opakovane.

Galéria LC nie je zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, náhodné alebo následné škody, stratu zárobku, ušlý zisk v dôsledku účasti na Súťaži, resp. neúčasti a to ani v prípade, že Galérii LC bola oznámená možnosť vzniku takejto škody. Galéria LC najmä nie je zodpovedná za prípadné technické problémy, ktoré ovplyvnia finálny výsledok Súťaže alebo účasť na Súťaži. Galéria LC nezodpovedá tiež za nedoručené alebo stratené listové zásielky, resp. e-maily, ktoré boli určené pre účastníkov Súťaže, resp. nezodpovedá ani za nedoručenie, stratu poštových, resp. e-mailových zásielok adresovaných na adresu Galéria LC. Nakoľko slovenský právny systém nedovoľuje vylúčenie určitej zodpovednosti za škodu, vylúčenia zodpovednosti za škody uvedené v tomto odseku sa použijú v najširšej miere dovolenej zákonmi SR.

Galéria LC nezodpovedá za splnenie daňových ani iných právnych povinností výhercami.

Výhry nie je možné súdne vymáhať.

Súťažiaci zodpovedá za pravdivé a správne vyplnenie údajov na stieracom žrebe.

Vyplnením stieracieho žrebu dáva súťažiaci v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a e-mailová adresa, poskytnutých pre túto Súťaž, a to výlučne na účely nadviazania kontaktu so súťažiacim, ako aj na účely spojené s vyhodnotením Súťaže, na dobu nevyhnutnú na ukončenie Súťaže, minimálne však do 30. septembra 2017. Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Súťažiaci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Zapojením sa do Súťaže súťažiaci potvrdzuje, že bol zo strany Galéria LC oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa vyššie uvedeného zákona. Správa OC bude spracúvať osobné údaje v mene Galérie LC za účelom zabezpečenia priebehu Súťaže. Súťažiaci má právo svoj súhlas písomne odvolať.

Organizátor si vyhradzuje právo na jednostranné zrušenie Súťaže, úpravu Pravidiel, ako aj podmienok Súťaže počas jej trvania.

V prípade pochybností o splnení podmienok alebo interpretácii Pravidiel rozhoduje Galéria LC.

Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v platnom znení. Situácie, ktoré neriešia tieto Pravidlá sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V skrátených verziách môžu byť tieto Pravidlá uvedené aj na informačných materiáloch určených spotrebiteľom (letáky, plagáty), pričom pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercu je záväzné iba toto úplné znenie Pravidiel.

Pravidlá v ich aktuálnom znení sú v prípade záujmu k nahliadnutiu na Správe OC, resp. na stránke www.galerialc.sk.

V Lučenci, dňa 01.07.2017

[1] Pre vylúčenie pochybností platí, že stierací žreb môže byť na účely účasti v Súťaži o hlavné ceny výherný, aj nevýherný.