Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

Úvod
Tieto pravidlá (ďalej ako „Pravidlá“) upravujú podmienky a priebeh súťaže s názvom „Vyhraj s Galéria Fashion Show“ (ďalej ako „Súťaž“), ktorej organizátorom je spoločnosť Galéria LC, s.r.o., so sídlom Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 46 866 612, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 23198/S (ďalej ako „Galéria LC“).
Súťaž prebieha dňa 23. marca 2018 (do 19.30 hod.) v priestoroch obchodného centra Galéria Lučenec nachádzajúceho sa na Námestí republiky 5994/32 v Lučenci (ďalej ako „OC Galéria“).
Súťaž organizačne zabezpečuje spoločnosť ARKON, a. s., Strážska cesta 12, 960 01 Zvolen, IČO: 45434395. Správa OC sa nachádza na prvom poschodí OC Galéria a je dostupná v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Podmienky
Podmienkami zaradenia do Súťaže sú:
1. Vyplnenie súťažného lístka (ďalej ako „Súťažný lístok“), ktorý bude umiestnený v spoločných priestoroch OC Galéria
2. Vhodenie Súťažného lístka do urny umiestnenej na pasáži OC počas piatku 23.3.2018 v čase od 13.00 hod do 19.30 hod
Odovzdaním Súťažného lístka sa súťažiaci stáva účastníkom Súťaže. Účasťou v Súťaži súťažiaci súhlasí s Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Galéria LC, zamestnanci Správy OC ani ich blízke osoby v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Žrebovanie a výhry
Výhrami v súťaži sú:
1 x Fashion fotenie s Alexandrou Hraškovou, výsledkom je 5 upravených fotografií
1 x Vecná cena od Desigual|Cecil|S.oliver
1 x Vecná cena od Planeo Elektro
1 x Vecná cena od Duki Daso
5 x Darčeková poukážka od Pepco v hodnote 10 € Pre zaradenie do súťaže je nutné vyplniť Súťažný lístok, ktorý dostanete pri preukázaní pokladničného bloku z akejkoľvek prevádzky v OC Galéria v minimálnej hodnote 5 € s dátumom 23.3.2018. Odovzdaný Súťažný lístok je potom zaradený do žrebovania, ktoré sa uskutoční dňa 23. marca 2018 o 17.30 hod a 19.30 hod.
V prípade neprítomnosti budú výhercovia o výhrach upovedomení e-mailom, a to najneskôr do jedného týždňa odo dňa vykonania žrebovania. Výzva na prevzatie výhry podľa predchádzajúcej vety sa považuje za doručenú momentom odoslania e-mailu organizátorom súťaže, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa e-mail dostal vyžrebovanému súťažiacemu do dispozície a/alebo, či si ho prečítal. Pre určenie identity výhercu je rozhodujúce meno a e-mailová adresa súťažiaceho uvedené na Súťažnom lístku.

Záverečné ustanovenia
Správa OC je oprávnená žiadať, aby súťažiaci, ktorí v čase uplatnenia odmeny alebo získania informácie o výhre v žrebovaní nedosiahli vek 18 rokov, boli pri preberaní odmeny alebo výhry v žrebovaní zastúpení svojimi zákonnými zástupcami, inak nebude povinná odovzdať odmenu a/alebo výhru súťažiacemu.
Výhra nevyzdvihnutá na Správe OC najneskôr do 30. júna 2018 (do 16.30 hod.) prepadajú a súťažiaci strácajú právo na ich odovzdanie.

Galéria LC si vyhradzuje právo zo Súťaže vylúčiť tých súťažiacich, ktorí porušili Pravidlá Súťaže.
Do Súťaže je možné sa zapojiť aj opakovane.
Galéria LC nie je zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, náhodné alebo následné škody, stratu zárobku, ušlý zisk v dôsledku účasti na Súťaži, resp. neúčasti a to ani v prípade, že Galérii LC bola oznámená možnosť vzniku takejto škody. Galéria LC najmä nie je zodpovedná za prípadné technické problémy, ktoré ovplyvnia finálny výsledok Súťaže alebo účasť na Súťaži. Galéria LC nezodpovedá tiež za nedoručené alebo stratené listové zásielky, resp. e-maily, ktoré boli určené pre účastníkov Súťaže, resp. nezodpovedá ani za nedoručenie, stratu poštových, resp. e-mailových zásielok adresovaných na adresu Galéria LC. Nakoľko slovenský právny systém nedovoľuje vylúčenie určitej zodpovednosti za škodu, vylúčenia zodpovednosti za škody uvedené v tomto odseku sa použijú v najširšej miere dovolenej zákonmi SR.
Galéria LC nezodpovedá za splnenie daňových ani iných právnych povinností výhercami.
Výhry nie je možné súdne vymáhať.
Súťažiaci zodpovedá za pravdivé a správne vyplnenie údajov na Súťažnom lístku.

Svojou účasťou v súťaži vyjadrujete a udeľujete ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľovi Galéria LC, s.r.o., Námestie republiky 5994/32, Lučenec 984 01, IČO: 46 866 612 (ďalej len „prevádzkovateľ“), v rozsahu: meno a email. Uvedené údaje sa budú spracúvať po dobu trvania súťaže, najviac však po dobu 3 mesiacov po jej skončení. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na info@galerialc.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

Práva dotknutých osôb podľa § 28 zákona
(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.16)

(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.17)

Organizátor si vyhradzuje právo na jednostranné zrušenie Súťaže, úpravu Pravidiel, ako aj podmienok Súťaže počas jej trvania.

V prípade pochybností o splnení podmienok alebo interpretácii Pravidiel rozhoduje Galéria LC.

Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v platnom znení. Situácie, ktoré neriešia tieto Pravidlá sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
V skrátených verziách môžu byť tieto Pravidlá uvedené aj na informačných materiáloch určených spotrebiteľom (letáky, plagáty), pričom pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercu je záväzné iba toto úplné znenie Pravidiel.
Pravidlá v ich aktuálnom znení sú v prípade záujmu k nahliadnutiu na Správe OC, resp. na stránke www.galerialc.sk.

V Lučenci, dňa 21.3.2018.

Share This